Intel Edison - P1

Intel Edison là một thành tựu mà hãng Intel đang nỗ lực phát triển nhằm hướng đến một nền tảng thân thiện hơn với các nhà »